Technical Information System


HELIOS Green TIS

EN_Technický informačný systém (TIS) je špecializovaná nadstavba IS HELIOS Green, určená pre komplexnú podporu procesu údržby, pričom údržbou rozumieme všetky aktivity nad objektmi údržby - preventívnu a periodickú údržbu, revízie, opravy, plánovanie, riešenie havarijných stavov, rezerváciá zdrojov vrátane identifikácie a riešenia vzájomných kolízií, realizáciu a vyhodnocovanie investičných akcií. Riešenie TIS je založené na úplnej integrácii do existujúceho ERP systému a na nasledujúcich princípoch tejto integrácie:

     maximálne využitie vlastností a funkcií jadra IS HELIOS Green

     jednotné používateľské prostredie, spôsoby ovládania a správa prístupových oprávnení

     spoločná dátová základňa

     šablóny, formuláre, filtre, funkcie, vzťahy, tlačové výstupy, atď.

     priame väzby na ostatné moduly (Zákazka, Doprava, Majetok, Obchodný sklad, Účtovníctvo a ďalšie)

     otvorenosť na úrovní štandardu IS HELIOS Green

     možnosť užívateľských úprav systému a prispôsobenie "na mieru"

     komunikácia s okolitými systémami a aplikáciami prostredníctvom webových služieb

     využitie workflow.

Technická evidencia

Modul Technická evidencia je určený na spravovanie databázy objektov údržby (strojov, zariadení, atď.) ak nim súvisiacich údajov. Objekt údržby je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa všetko, na čom sa vykonáva údržba a opravy. Môžu to byť jednotlivé stroje alebo ich časti, budovy, areály, plochy, úseky sieťovej infraštruktúry, atď. Pre každý typ objektu údržby je možné nadefinovať vlastnú štruktúru karty objektu údržby s uvedením konkrétnych vlastností, ktoré majú byť pre daný typ evidované. K identifikácii technologického zaradenia objektu údržby a k prepojeniu na nákladovú evidenciu (nákladové okruhy) slúži hierarchické umiestnenie s ôsmymi úrovňami hierarchie (Prevádzkovateľ, Vlastník, Médium, Typ objektu, Miesto (obec / okres), Evidenčné číslo, Funkčná skupina, Pozícia). Hierarchiu umiestnenia možno tiež prehľadne zobraziť v stromovej štruktúre. V systéme je sledovaná história inštalácií - priradenie alebo odstránenie konkrétneho objektu údržby na konkrétnu pozíciu umiestnenie. Ak hierarchická evidencia umiestnenia nevyhovuje konkrétnemu technologickému alebo prevádzkovému pohľadu na súbor určitých objektov údržby, je možné využiť prevádzkovo-funkčné celky, ktoré predstavujú skupinu pozícií združených podľa ľubovoľne nastaviteľných kritérií. Ku každému objektu údržby je možné evidovať kusovníkový rozpad na jednotlivé komponenty objektu údržby a tiež potrebné Náhradné diely. Súčasťou modulu je aj evidencia záruk a záručných podmienok a definícia „jobov“ - typových činností pre konkrétny objekt údržby.

Vďaka väzbám na ostatné moduly podnikového IS HELIOS Green (Majetok, Zákazka, Zmluvy a ďalšie) a integračným funkciám s externými systémami a aplikáciami (napr. geografický informačný systém - GIS, monitorovací a riadiaci systém - SCADA a pod.) je možné z jedného miesta sledovať aj ďalšie, najmä ekonomické a prevádzkové údaje o objektoch údržby (napr. stav odpisovania, výdaj náhradných dielov zo skladu, náklady na prepojených zákazkách, umiestnenie na mape / v areáli, prevádzkový stav zariadenia, počet motohodín prevádzky atď.). Dáta technickej evidencie je možné zhotovovať a aktualizovať prostredníctvom volania webových služieb systému, čo je výhodné najmä v prípade, že sú tieto dáta primárne evidovaná v externom systéme, napr. v GIS alebo v systéme pre evidenciu majetku vlastníka infraštruktúry (Isem). K evidovaným záznamom je možné pripojiť ľubovoľné externé dokumenty alebo odkazy na tieto dokumenty v zdieľaných úložiskách na internete / intranete (napr. technologické schémy, prevádzkové poriadky, zmluvy s dodávateľmi, atď.).

Plánovanie

Modul Plánovanie slúži na prípravu, monitorovanie, riadenie a vyhodnocovanie plánov údržby. Plánovanie v TIS je trojúrovňové. Na prvej (celopodnikovej) úrovni vzniká dlhodobý plán s agregovanými údajmi o plánovanej akcii a nákladoch na jej realizáciu, bez určenia konkrétnych termínov, objektov a požadovaných zdrojov. Je možné vytvoriť niekoľko verzií dlhodobého plánu, plánované akcie je možné medzi jednotlivými plánmi kopírovať alebo presúvať (napr. pre prevod nezrealizovanej akcie do nasledujúceho roka). Na druhej úrovni (prevádzka) je vytváraný plán údržby a odstávok, v ktorom sú už evidované konkrétne termíny, konkrétne práce ktoré majú byť vykonané a objekty údržby ovplyvnené plánovanou akciou a taktiež dochádza k rezervácii zdrojov (ľudských, technických, resp. materiálových) potrebných na vykonanie plánovaných činností.

V štandardných moduloch IS HELIOS Green je možné evidovať porady uskutočnené v súvislosti s plánovanou akciou, úlohy pridelené účastníkom a termíny, spôsob a priebeh ich plnenia. K prehľadnému zobrazenie priebehu plánovaných akcií na časovej osi je možné využiť Ganttov diagram. Typovú alebo periodickú údržbu je možné preddefinovať v predpise údržby a plán pre konkrétny objekt údržby automatizovane vygenerovať na základe tu uvedených údajov - pri tom sa dá využiť buď časové plánovanie alebo plánovanie podľa aproximácie nameraných hodnôt prevádzkového počítadla, resp. ich kombináciou (čo nastane skôr). Položky predpisu predstavujú jednotlivé kroky (etapy) prác, ktoré majú byť v rámci danej údržby vykonané - k etape je možné pripojiť príslušný „Job“ z technickej evidencie. IS obsahuje tiež nástroje pre automatizované vyhodnotenie kolízií medzi udržiavanými objektmi alebo rezervovanými zdrojmi a návrh vhodného termínu pre ich minimalizáciu.
Na tretej úrovni plánovania (majster údržby) prebieha vytváranie konkrétnych pracovných príkazov (zákaziek), operatívne prideľovanie disponibilných zdrojov na uspokojenie požiadaviek vytvorených na druhej úrovni plánu a sledovanie ich skutočného využitia (prepojením s modulmi Dochádzka a Kniha jázd).

Havarijný manažment

Modul Havarijný manažment umožňuje sledovať, riešiť a vyhodnocovať havarijné stavy objektov údržby od ich nahlásenia až po likvidáciu. Vzhľadom k online režimu práce havarijného dispečingu a potrebe presne evidovať aktuálny stav je v module nastavený špeciálny režim editácie - záznam vyhradený na editáciu niektorým užívateľom (napr. dispečerom), pre ostatných užívateľov je prístupný iba na čítanie. Externé hlásenie havarijných stavov môže byť do systému nahraté prostredníctvom vstupu cez webové služby, napr. zo zákazníckeho systému (ZIS), opačným smerom sú následne odovzdávané informácie o stave riešenia. Základnou funkciou modulu je evidencia havárií a úkonov spojených s ich riešením. IS poskytuje prehľadné zobrazenie evidovaných dát s využitím piktogramov a farebne odlíšených kategórií.

Prepojenie s geografickými IS (GIS) umožňuje zaznamenanie zákresu havárie do mapy, lokalizáciu havárie (podľa zákresu alebo podľa adresy) a tiež spúšťanie špecifických topologických úloh (napr. vymedzenie vykonávaných manipulácií alebo identifikácia oblasti s výlukou zásobovania). Súčasne sú evidované požiadavky na zabezpečenie náhradného zásobovania a riadený postup ich zabezpečenia (požiadavka na pristavenie / doplnenie, harmonogram a rozpis adries rozvozu a pod). Tiež je možné sledovať jednotlivé zákroky havarijnej alebo pohotovostnej služby a im zodpovedajúce výjazdy na miesto havárie. Pracovné čaty prostredníctvom hlásenia prác oznamujú dispečingu, ktoré havarijné alebo plánované činnosti aktuálne vykonávajú a umožňujú tak udržiavať online aktuálny prehľad o stave a priebehu prác a pohybu pracovníkov po udržiavaných objektoch. Je podporovaná prevádzka na smeny a odovzdávanie nedokončenej práce medzi smenami. Na sledovanie a vyhodnocovanie špecializovaných podporných operácií pre riešenie havarijných stavov a plánovaných akcií údržby sú určené triedy manipulácia (otváranie / uzatváranie úsekov siete alebo prípojok), meranie (meranie a kamerové prieskumy siete), preplach (tlakové čistenie s výpočtom spotrebovanej vody) a zabezpečenie miesta (dopravné značenie, odťahy, posypy, čistenie komunikácie a pod).

Mobilný klient mAgent / mService

Nadstavbové riešenie Technického informačného systému mAgent / mService je určené pre podporu práce technikov v teréne prostredníctvom mobilných zariadení (PDA, tablet, notebook). V module je k dispozícii sada komunikačných nástrojov, ktoré umožňujú riadenie práce servisných technikov v teréne a zber dát o činnostiach vykonaných v rámci servisu alebo údržby a obojstrannú výmenu dát medzi TIS a mobilnou aplikáciou prostredníctvom online konektora. Manažér tak získava informácie o priebehu prác v danom dni a výkone jednotlivých technikov. Technik pomocou aplikácie dostane pracovné príkazy naplánované na daný deň, zapisuje informácie zistené na mieste servisného zásahu, vedie evidenciu použitých náhradných dielov, atď. Potrebné doklady možno tlačiť aj na mobilnej tlačiarni. Vybrané údaje je možné do mobilného klienta zadávať aj v off-line režime a aktualizovať údaje v informačnom systéme po následnom pripojení zariadenia.

Základné charakteristiky riešenia

     naplánované činnosti (úlohy) sú odovzdávané na mobilné zariadenia spolu so všetkými potrebnými informáciami na vykonanie úlohy

     v teréne je možné zadávať údaje o postupe plnenia úlohy, zaznamenávať zistené alebo namerané prevádzkové charakteristiky udržiavaného zariadenia, evidovať použité náhradné diely a zaznamenávať fotografie

     vďaka zobrazeniu mapových podkladov získava pracovník lepšiu orientáciu v okolí udržiavaných objektov a môže si vhodne stanoviť trasu

     je možné obmedziť začatie úlohy na stanovenú vzdialenosť od určenej GPS pozície (systém kontroluje, či je pracovník v blízkosti udržiavaného zariadenia, aby mohol začať úkony jeho údržby) alebo odobratím čiarového kódu na zariadení.

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>