Utility


HELIOS Green Utility

EN_Prioritnou úlohou každej vodárenskej spoločnosti je zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti. Taktiež odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. To je len časť predmetu činnosti vodárenských spoločností. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má, je aj v tejto oblasti nevyhnutný celopodnikový informačný systém.

Riadenie ekonomicko-obchodných procesov a ich integrácia s ďalšími systémami v celopodnikovom ICT riešení pre oblasť vodární je v súčasnej dobe spojené s neľahkou úlohou viesť inštitúciu s relatívne veľkým počtom zamestnancov, prevádzkovať majetok vyžadujúci nákladnú údržbu a pritom dodržiavať požiadavky vlastníkov infraštruktúry či legislatívne normy pre prevádzkovateľov zásobujúcich zákazníkov pitnou vodou. Preto sme presvedčení, že je vhodné pre túto oblasť nasadiť vysoko sofistikované riešenie na báze celopodnikového IS HELIOS Green.

Riešenie na platforme HELIOS Green

Pre oblasť vodovodov a kanalizácií majú systémy HELIOS, najmä IS HELIOS Green čo ponúknuť. Výhodou IS HELIOS Green je jeho referenciami overená pripravenosť a prispôsobivosť pre tento segment. Silnou stránkou je aj otvorenosť pre integráciu či plná integrácia s ďalšími využívanými systémami v tejto oblasti ako zákazníckymi (ZIS), geografickými (GIS), technickými (TIS), manažérskymi (MIS), laboratórnymi či špecializovanými systémami pre správu dokumentov a elektronickú výmenu dát.

Riešenie HELIOS Green Utility pokrýva najmä všetku ekonomicko-obchodnú agendu okrem fakturácie vodného a stočného, ktorá je riešená špecializovaným zákazníckym systémom (ZIS). Prepojenie týchto systémov je plne automatizované. HELIOS Green z pohľadu vodovodov a kanalizácií poskytuje funkčnosť komplexného ERP systému, ktorý okrem bežných ekonomických a HR agend podporuje aj ďalšie procesy akými sú nákup služieb, spracovanie objednávok, riadenie dopravy, správa zmlúv, evidencia dochádzky či evidencia výberových konaní vypísaných zadávateľom. Ucelenosť riešenia ešte ďalej posúva nasadenie spolu s integrovaným Technickým informačným systémom (TIS).

Technický informačný systém

Technický informačný systém (TIS) je špecializovaná nadstavba informačného systému HELIOS Green, určená pre komplexnú podporu procesu údržby, pričom údržbou rozumieme všetky aktivity nad objektmi údržby - preventívnu a periodickú údržbu, revízie, opravy, plánovanie, riešenie havarijných stavov, rezerváciá zdrojov vrátane identifikácie a riešenia vzájomných kolízií, realizáciu a vyhodnocovanie investičných akcií. Riešenie TIS je založené na úplnej on-line integrácii do existujúceho ERP s integráciou na geografický informačný systém. Detailný popis systému nájdete v sekcii Technický informačný systém

Prínosy po nasadení riešenia

   integrácia a štandardizácia podnikových procesov

   optimalizácia pracovných síl

   redukcia zásob a zníženie nákladov na logistiku

   zvýšenie produktivity a časová úspora pri práci s dátami

   zefektívnenie finančných tokov

   zdieľanie informácií a zlepšenie dostupnosti požadovaných informácií naprieč organizáciou

   integrácia a štandardizácia IS

   zlepšenie z hľadiska prístupnosti k zákazníkom

   maximálna preukázateľnosť a adresnosť nákladov na prevádzkovanú infraštruktúru

   zvýšenie flexibility a kvalitnejšie rozhodovanie vďaka komplexným a ľahko dostupným informáciám v IS

   zvýšenie kontroly nad požadovanými výkonmi.

Riešenie pokrýva nasledovné kľúčové oblasti

     

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>